دسته: آگهی

۰

اجاره یک قطعه زمین به متراژ ۷ هکتار زباله جهت دفن پسماند و جمع آوری ضایعات بصورت سنتی

سازمان مدیریت پسماند در نظردارد  یک قطعه زمین به متراژ ۷ هکتار به آدرس : دزفول جاده ماهور برنجی ، سایت پسماند زباله جهت دفن پسماند و جمع آوری ضایعات بصورت سنتی جهت اجاره...

۰

مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول 

فراخوان حفظ و نگهداری و حراست ازسرویس های بهداشتی سطح شهر سازمان مدیریت پسماند در نظر دارد فراخوان حفظ و نگهداری و حراست از سرویس های بهداشتی سطح شهر بهشماره 2001095271000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکاتالکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضایالکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: – تاریخ انتشار فراخوان : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ – مهلت دریافت اسناد فراخوان : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ – مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ – زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:وجه الضمان شرکت درمناقصه یک فقره ضمانت نامه معتبربانکی بهمبلغ :۱/۸۲۲/۵۰۰/۰۰۰ریال معادل (5%اعتبارپروژه )وبا اعتبارسه ماه ویا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی طبقفرمت ارائه شده و یا  فیش نقدی واریزی  به شماره حساب  21184398098583  نزد بانک انصاربدون قیدوشرط دروجهسازمان مدیریت پسماندشهرداری دزفول. هزینه انتشارآگهی  و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه  به عهده برنده مناقصه می باشد. *به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص، مخدوش، بدون سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر دراگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :دزفول–بلوارپاسداران–جنب ترمینال بزرگ شماره تماس:۵-۰۶۱۴۲۲۸۴۰۰۱فکس:۴۲۲۸۴۰۰۶-۰۶۱ اطلاعات تماس سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه: مرکز تماس:۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفترثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷و۸۵۱۹۳۷۶۸

۰

تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان خاک برداری وحمل توسط ماشین آلات(نوبت اول)

سازمان مدیریت پسماند در نظر دارد فراخوان  خاک برداری وحمل توسط ماشین آلات ، در خصوص تسطیح و زیرسازی پروژه کمربندی شرق حدفاصل انتهای خیابان شریعتی تا میدان قیصر امین پور به شماره ۲۰۰۱۰۹۵۲۷۱۰۰۰۰۰۴را...

۰

آگهی مزایده عمومی فروش خاک نباتی

بسمه تعالی آگهی مزایده عمومی شماره۱۰۰۰۰۹۵۲۷۱۱۰۰۰۰۰۱ (مرحله دوم) فروش خاک نباتی ناشی از حفر سلول بهداشتی در سایت پسماند سازمان مدیریت پسماند در نظر دارد خاک ناشی از حفر سلول بهداشتی زباله ی خود...