مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول 


فراخوان
 حفظ و نگهداری و حراست ازسرویس های بهداشتی سطح شهر

سازمان مدیریت پسماند در نظر دارد فراخوان حفظ و نگهداری و حراست از سرویس های بهداشتی سطح شهر بهشماره 2001095271000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکاتالکترونیکی دولت (ستادبه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضایالکترونیکی (به صورت برخطبرای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

– تاریخ انتشار فراخوان : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶

– مهلت دریافت اسناد فراخوان : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷

– مهلت ارسال پیشنهادات۱۴۰۱/۰۶/۲۸

– زمان بازگشایی پاکت ها۱۴۰۱/۰۶/۲۹

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:وجه الضمان شرکت درمناقصه یک فقره ضمانت نامه معتبربانکی بهمبلغ :۱/۸۲۲/۵۰۰/۰۰۰ریال معادل (5%اعتبارپروژه )وبا اعتبارسه ماه ویا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی طبقفرمت ارائه شده و یا  فیش نقدی واریزی  به شماره حساب  21184398098583  نزد بانک انصاربدون قیدوشرط دروجهسازمان مدیریت پسماندشهرداری دزفول.

هزینه انتشارآگهی  و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه  به عهده برنده مناقصه می باشد.

*به پیشنهاد قیمت مبهم، نامشخص، مخدوش، بدون سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر دراگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :دزفولبلوارپاسدارانجنب ترمینال بزرگ

شماره تماس:۵-۰۶۱۴۲۲۸۴۰۰۱فکس:۴۲۲۸۴۰۰۶-۰۶۱

اطلاعات تماس سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه:

مرکز تماس:۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفترثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷و۸۵۱۹۳۷۶۸

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *