ارتباط با سازمان

تلفن:   06142284002

فکس:  06142284002

همراه:  09123456789

نشانی: دزفول بلوار پاسداران جنب مرکز معاینه فنی

کدپستی:  6468153838

ایمیل:  Pasmand@dezful.ir