برچسب: بلوار شهید دانش

۰

ادامه عملیات زیرسازی انتهای بلوار شهید دانش

ادامه عملیات زیرسازی انتهای بلوار شهید دانش و عملیات اجرایی اصلاح گره ترافیکی تقاطع بلوار شهید بادروج و بلوار شهید دانش توسط واحد موتوری سازمان مدیریت پسماند شهرداری دزفول (چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹)کارفرما: شهرداری...